LYCON NORDIC LTD. sine alminnelige betingelser gjeldende fra 01.01.2011. Sist oppdatert 01.05.2023.

Betingelser
Disse betingelser gjelder ved kjøp av tjenester og produkter fra Lycon Nordic Limited («LYCON») såfremt ikke vilkårene er endret ved skriftlig avtale mellom LYCON og Oppdragsgiveren.

Definisjon
Med ”LYCON” menes Lycon Nordic Limited, et selskap registrert i Norge med organisasjonsnummer 994572334MVA.Med «Oppdragsgiveren» menes i dette dokumentet den person eller instans som bestiller en tjeneste eller vare fra LYCON.

Pris / MVA
Alle priser er oppgitt i NOK og er ekskl. MVA og frakt / administrasjonsgebyr. Beregning av MVA vil spesifiseres på faktura eller kvittering fra netthandel, og satser fremgår av egen oversikt. Likeledes gjelder dette for frakt / administrasjonsgebyr. LYCONs priser fremgår på websiden eller senest oppdaterte prisliste. Websiden oppdateres regelmessig. Prisen som angis er ikke å anse som et bindende tilbud for LYCON. LYCON forbeholder seg retten til når som helst å justere priser.

Salgspant / Forbehold om eiendomsrett
LYCON beholder eiendomsretten til tjenestene og varene inntil kjøpesummen i sin helhet er betalt, med tillegg av evt. renter og omkostninger, iht. lov om salgspant. Inntil eiendomsretten er overført plikter kunden å behandle produktet forsvarlig og ikke endre, selge, låne ut eller råde over produktet på annen måte uten LYCONs skriftlige tillatelse.

Produkt- / tjenesteinformasjon
LYCON tar forbehold om at det kan forekomme trykkfeil på websiden, i kataloger eller annet markedsføringsmateriale. Det er prisen på manuell ordrebekreftelse som gjelder. Dersom det ikke er utstedt manuell ordrebekreftelse, gjelder prisen angitt på fakturaen. LYCON tar videre forbehold om at tjenester / produkter ikke er tilgjengelige og om at bilder ikke overensstemmer med tjenestens / produktets virkelige utseende.

Bestilling og ordrens gyldighet
Bindende bestilling finner sted når oppdragsgiver sender skriftlig bestilling elektronisk eller anen form, eller avgir muntlig bestilling til LYCON. Oppdragsgiver aksepterer disse avtalevilkår ved avkrysning i elektronisk skjema eller når Oppdragsgiver avgir bestilling skriftlig (elektronisk eller anen form), muntlig eller pr telefon. Bestilling er bindende, selv om Oppdragsgiver ikke har ferdig utfylt alle nødvendige skjema. LYCON vil underrette Oppdragsgiver dersom ytterligere opplysninger er nødvendig.

Varer kan ikke handles i denne nettbutikk dersom leveringsadresse er i et annet land enn Norge.

LYCON forbeholder seg retten til å avvise alle bestillinger uten begrunnelse, mot tilbakelevering av eventuelle betalinger fra Oppdragsgiver.

Oppdragsgiver må være over 18 år for å kunne handle med LYCON.

Oppdragsgiver er kjent med at alle tjenester levert av LYCON er å anse som næringskjøp og at særlige bestemmelser for forbrukerkjøp således ikke kommer til anvendelse.

Elektronisk post
Oppdragsgiver godtar at opplysninger og dokumenter, herunder alle fakturaer, purringer og inkassovarsel, i sakens anledning sendes og lagres elektronisk – herunder som e-post. Ønskes dette i papirformat tilkommer avgift på NOK 79.

Korrekt informasjon
Oppdragsgiver forplikter seg til å gi LYCON all relevant informasjon i sakens anledning – og å holde slik informasjon oppdatert. Dette gjelder også Oppdragsgiverens egen kontaktinformasjon.

Oppdragsgiver plikter også å tilse at LYCON til enhver tid har en oppdatert epostadresse, postadresse og telefonnummer for å kontakte Oppdragsgiver.

Oppdragsgiver er kjent med at LYCON kun plikter å sende meddelelser, varsler, faktura og andre henvendelser per epost.

Oppdragsgiver skal utfylle alle skjema etter beste evne, og innestå for at alle opplysninger som gis er korrekte.

Oppdragsgivers virksomhet
Oppdragsgiver bekrefter at tjenester og varer ikke skal anvendes til ulovlige formål

Elektroniske skjema
Oppdragsgiver godkjenner at LYCON kan innsende alle skjema elektronisk, også skjema som Oppdragsgiver gir LYCON i papirformat.

Tolkning av avtalen
Hvis en del av denne avtalen blir kjent ugyldig eller ugjennomførlig i henhold til gjeldende lovgivning, skal den ugyldige eller ugjennomførlige bestemmelsen anses for å være erstattet av en gyldig, gjennomførlig bestemmelse som i størst mulig grad tilsvarer hensikten med den opprinnelige bestemmelsen, og resten av avtalen vil fortsette å gjelde. Punktoverskriftene i avtalen brukes utelukkende av bekvemmelighetshensyn for partene og har ingen rettslig eller kontraktsmessig betydning.

Trykkfeil
LYCON reserverer seg for eventuelle trykkfeil og prisforandringer på websider, brosjyrer og i annet materiell. Bilder benyttet på sidene er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.

Allmenne vilkår for rabattkoder og kampanjer

 • Lycon Nordic Ltd. forbeholder seg retten til å avslutte kampanjer når som helst.
 • Rabatt- og kampanjekoder kan kun benyttes på varer som finnes på lager.
 • Bestillinger på utsolgte varer aksepteres ikke.
 • Rabatt- og kampanjekoder kan ikke benyttes i kombinasjon med andre tilbud/allerede rabatterte produkter/pakker.
 • Rabatt- og kampanjekoder gjelder kun for ett kjøp per salong/kunde.
 • Rabatt- og kampanjekoder kan ikke benyttes på tidligere bestillinger.
 • Minimumsverdi på kjøp kan gjelde (ekskl. fraktkostnad) – se e-posttekst som inneholder koden for mer informasjon.
 • Frakt- og leveringskostnader regnes ikke med i beløpet for minimumsverdi.
 • Oppgi koden i «Melding til selger» i kassen. Rabatten dras av manuelt i etterkant av bestilling/før kortet trekkes.
 • Gjelder for alle kjøp.
 • Allmenne vilkår gjelder.

Betalingsbetingelser:

LYCON NORDIC LTD. sine alminnelige betingelser gjeldende fra 01.01.2010

LYCON er ansvarlig for transaksjoner gjennom nettsiden.

Tjenesten skal forskuddsbetales i henhold til gjeldende priser fastsatt av LYCON. Dersom en bestilling ikke betales, eller dersom en betaling med kort, sjekk eller betaling på annen måte, holdes tilbake av betalingsformidler eller av andre grunner ikke korrekt utbetales LYCON, er bestillingen likefullt bindende for Oppdragsgiver. Korrekt betaling skal i disse tilfeller skje umiddelbart.

Varer eies av Lycon Nordic inntil disse er betalt for i sin helhet.

Ved forsinkelser i leveranse vil oppdragsgiver bli kontaktet før transaksjonen igangsettes.

Fraktkostnader (og administrasjonsgebyr ved kjøp med faktura) faktureres Oppdragsgiver i tillegg etter gjeldende satser, og er ikke inkludert i prisen som er oppgitt på produkter/tjenester.

LYCON og LYCONs samarbeidspartnere eller søster- / datterselskap kan fakturere ekstra for eventuelle møter med Oppdragsgiver, og for særlige kurs eller annet ekstraordinært arbeid som Oppdragsgiver ønsker utført og som ikke normalt er inkludert. Eventuell ekstra fakturering skal opplyses Oppdragsgiver på forhånd.

LYCON benytter Nets som leverandør av betalingsløsninger. Nets gjør det enkelt å betale med Visa, MasterCard. Nets følger nasjonale og internasjonale sikkerhetsstandarder og er PCI-sertifisert.

Oppdragsgivere som ønsker å kjøpe på kreditt vil kunne kreve forhåndsgodkjent kredittvurdering av LYCON. Fakturaer belastes med administrasjonsgebyr. Fakturering skjer med 10 dagers forfall med mindre annet er avtalt. Nye kunder må forhåndsbetale ordrer over kr. 2500 ekskl. MVA og frakt. Hvis ordre ikke er betalt innen forfall, vil ordren kunne annulleres.

Ved forsinket betaling beregnes en forsinkelsesrente på de til enhver tid gjeldende satser.

Leveringsvilkår:

Hvis partene ikke har avtalt tidspunktet for levering av tjenesten og/eller produktet, skal LYCON levere tjenesten og/eller produktet innen rimelig tid fra bestillingen er foretatt.

Alle dør-til-dør-leveringer til foretaksadresser («Bud») foregår mellom kl. 08:00 og 16:00, mandag til fredag med mindre det er en rød dag. Ved bestilling forplikter kjøper seg til å være tilstede på leveringsadresse innen denne tidsrammen. LYCON forbeholder seg retten til å etterfakturere ekstra frakt / transport dersom tjenesten og / eller produktet må leveres mer enn én (1) gang.

Levering til privatadresse må hentes selv på nærmeste utleveringssted («Hente selv»). Hentelapp og / eller SMS sendes til mottaker når pakken er ankommet utleveringssted.

Oppgis feil leveringsadresse eller mobilnummer / e-postadresse slik at pakken returneres, vil du faktureres for frakt for retur og ny sending. Det samme gjelder for uavhentede pakker som blir returnert til oss.

Leveringstid er normalt mellom 1- 7 dager avhengig av geografisk område og gjelder kun i Norge.

Hvis levering av produktet hindres, vanskeliggjøres eller vesentlig fordyres på grunn av omstendigheter utenfor LYCON / Norsk Fraktsenter sin kontroll, eller p.g.a. forhold på kundens side, blir tidspunktet for utlevering forlenget tilsvarende. Denne bestemmelse kan bli gjort gjeldende uansett om denne spesielle omstendigheten inntreffer før eller etter utgangen av det avtalte leveringstidspunktet. LYCON fraskriver seg et hvert ansvar for eventuelle feil ved estimerte leveringstider og økonomisk tap kunden måtte få som følger av forsinket eller uteblitt leveranse.

Hverken LYCON, LYCONs ansatte eller LYCONs samarbeidspartnere og søster- / datterselskap kan gi bindende forsikringer om levering innen visse tidsfrister da behandlingstid i det all vesentlige beror på produsenters og befrakters behandling av ordre m.v. Likeledes kan det fra samme personkrets ikke gis bindende forsikringer om at visse tjenester eller varer er tilgjengelige for registrering. Dersom ordre avvises, skal LYCON gi Oppdragsgiver melding om dette. Oppdragsgiver skal da velge ny tjeneste eller vare, og gi melding om dette til LYCON uten ugrunnet opphold. En bestilling kan ikke kanselleres, selv om foretrukket tjeneste eller vare ikke er tilgjengelig. Under en hver omstendighet kan ikke LYCON, LYCONs ansatte eller LYCONs samarbeidspartnere eller søster- / datterselskap holdes ansvarlig dersom valgt tjeneste eller vare strider mot tredjemanns rettigheter.

Unntaksbestemmelser / Force Majeur
Er LYCON forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er LYCON fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Returvilkår:

Reklamasjon
Reklamasjoner på LYCONs fakturaer må skje innen forfall. Senere reklamasjoner skal anses som for sent fremsatt og bortfaller. Ved mottakelse av tjenesten / varen må Oppdragsgiver inspisere tjenesten / varen reklamere eventuelle feil og mangler uten grunnet opphold, dog senest 3 virkedager fra varen er mottatt. Eventuell retur av tjeneste / vare må avtales på forhånd og varer må være uåpnet og i original emballasje. Oppdragsgiver kan returnere vare når:

– Vare har feil, skade eller mangler som ikke er påført av oppdragsgiver.
– LYCON har sendt annen vare enn det som er bestilt.

Oppdragsgiver kan ikke returnere tjeneste / vare når:

– Vare er brukt/åpnet.
– Tjeneste er bekreftet og booket
– Vare har skade påført av Oppdragsgiver.
– LYCON ikke har fått beskjed om feil, mangler eller skade innen 3 virkedager etter mottak.
– Oppdragsgiver angrer kjøp.

Dersom varer kommer i retur til LYCON, uten å ha avtalt dette på forhånd, vil LYCON fakturere Oppdragsgiver frakt frem og tilbake i tillegg til et gebyr for mottak av retur. Pakker som kommer i oppkrav tas ikke imot.

Returpakker
Kontakt oss først på email support@lyconnordic.no eller telefon 21 62 88 20 (kl 09-16 hverdager) for å få informasjon om retur av pakke og refundering av kjøpet.
For å behandle reklamasjoner på en enkel og hurtig måte skal alle defekte varer som returneres til LYCON merkes med:

– Ordrenummer/fakturanummer
– Feilbeskrivelse
– Kundenummer
– Returadresse

Adressen for retur av varer oppgis på forespørsel.

Varer sendt i retur til LYCON og som ikke tilfredsstiller de kravene som er satt til retur, vil bli returnert til Oppdragsgiver for Oppdragsgivers regning.

Ingen feil funnet
Defekte varer kontrolleres ved mottak. Varer som sendes i retur uten feil, vil bli returnert Oppdragsgiver med en faktura for frakt.

Tvister
Tvister skal i første rekke forsøkes løst gjennom forhandlinger. Tvister som måtte oppstå hører inn under de ordinære domstoler, med Oslo som verneting. Alle rettsspørsmål som måtte oppstå skal bedømmes i henhold til norske lover.

Fraktpris:

Lycon Nordic har fast pris på levering av varer.

Dør-til-dør Bring                           349;- eks.moms
Dør-til-dør Postnord                    299;- eks. moms
Frakt til utleveringssted              249;- eks.moms

Våre samarbeidspartnere leverer varer på vegne av LYCON.

Velges det levering dør-til-dør («Bud») er normaltid for levering mandag-fredag mellom 08:00-16:00. Dersom åpningstid avviker fra dette må det gis beskjed innen utsendelse. Denne leveringsform kan kun velges for bedriftadresser der hvor det noen tilstede for å ta imot forsendelser innenfor tidsrammen 08:00 – 16:00.
Dersom dør-til-dør velges som leveringsform og transportselskap møter stengt dør, vil det belastes omleveringsgebyr etter transportselskapets gjeldende satser.

Levering til privatadresse må hentes selv på nærmeste utleveringssted («Hente selv»). Hentelapp og / eller SMS sendes til mottaker når pakken er ankommet utleveringssted.

Pris for dør-til-dør uten omleveringsgebyr er ekskl. MVA uavhenging av vekt og geografisk beliggenhet i Norge.

Pris for levering til utleveringssted uten omleveringsgebyr er ekskl. MVA uavhenging av vekt og geografisk beliggenhet i Norge.